سامانه پیامک چاپارگاه

کاهش هزینه درج نمایندگی مستقل

به اطلاع نمایندگان عزیز می رسانیم که تعرفه درج نمایندگی مستقل توسط شما به ۰ پاکت کاهش پیدا کرد.
از این پس می توانید بدون پرداخت هزینه نماینده درج نمایید.
امیدواریم از این تغییر رضایت کامل را داشته باشید.

سامانه پیامک پستگاه – امور نمایندگان
www.postgah.info

۱۳۹۲/۱۱/۰۹