سامانه پیامک چاپارگاه

شماره حساب ها

بانک سامان
شماره حساب :۰۳۰۷۹۳۲۱۲۹۰۰۹
شماره کارت : ۵۵۴۵ ۱۸۴۲ ۸۸۱۰ ۶۲۱۹
شماره شبا : IR49 0170 0000 0030 7932 1290 09
دارنده حساب : محمد امین روانبخش
بانک ملت
شماره حساب : ۳۲۸۴۰۰۷۷۵۲
شماره کارت : ۰۳۹۱ ۹۰۳۱ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴
شماره شبا :IR88 0120 0100 0000 3284 0077 52
دارنده حساب : محمد امین روانبخش