سامانه پیامک چاپارگاه

تعرفه خرید پیامک

پنل حرفه ای
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۵۵ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۵۳ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۵۱ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۴۹ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۴۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا تماس
پنل پایه
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۱ تا ۴,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۶۵ ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۶۳ ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۶۱ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۵۹ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۵۵ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۵۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا تماس
پنل ویژه
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۲۵ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا تماس
پنل تجاری
میزان خرید اعتبار تعرفه هر پاکت
۰ تا ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۴۵ ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۴۳ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۳۹ ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹ ریال ۱۳۲ ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ به بالا تماس

چند نکته مهم:

 هر پاكت معادل هزينه ارسال يك صفحه پيامك فارسي (۷۰ کاراکتر) است.

 هزینه هر صفحه پیامک انگلیسی ۲/۴ برابر پیامک فارسی می باشد.

 دریافت پیامک رایگان است.

مالیات ۹ درصد بر ارزش افزوده روی قیمت های فوق محاسبه و اخذ می گردد.

 مبلغ ۱۰ ریال تبصره ۱۹ مجلس شورای اسلامی به تعرفه های فوق افزوده خواهد شد.